Jogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat és felhasználási feltételek

Bevezető

A The Explorer Group International Kft. jelen weboldal tulajdonosa és üzemeltetője. A The Explorer Group International Kft. (továbbiakban Üzemeltető), mint az explorerworld.hu weboldal üzemeltetője ezúton teszi közzé jogi nyilatkozatát, felhasználási feltételeit valamint adatkezelési és adatvédelmi elveit, amelyet magára nézve kötelező erővel ismer el. Azzal, hogy Ön belép az explorerworld.hu website valamelyik oldalára, illetve annak aloldalaira (magazin.explorerworld.hu; travel.explorerworld.hu) elfogadja az alábbi feltételeket. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy jelen felhasználási feltéteket a felhasználók, látogatók előzetes értesítése nélkül egyoldalúan módosítsa. Jelen nyilatkozat és felhasználási szabályzat 2012. január 01-én lépett hatályba.

Szerkesztőségi tartalmak

A weboldal tartalma (cikkek, ábrák, képgalériák, a termékekhez tartozó egyedi leírások) szerzői jogvédelem alá esik. A The Explorer Group International Kft. fenntart magának az oldal bármely tartalmának bármely részével kapcsolatos minden másolással vagy terjesztéssel kapcsolatos jogot. Az explorerworld.hu-hoz tartozó oldalak és alkalmazások tartalmát nemzetközi és magyar törvények védik.

Az explorerworld.hu oldalai teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a weboldal tartalmát bármilyen technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A The Explorer Group International Kft. követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

Az explorerworld.hu weboldalról értesüléseket átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt, valamint a weboldalra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti. Az explorerworld.hu-n kiadónk által közzétett tartalmakat felhasználni kizárólag az 1999. évi LXXVI. törvény keretein belül szabad.

Az ” explorerworld.hu ” domain név, valamint az ” Explorerworld.hu ” név szerzői jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban részesül, felhasználása – a hivatkozás kivételével – kizárólag a The Explorer Group International Kft. előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.

Az explorerworld.hu pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

 

Termékinformációk

Az explorerworld.hu-n megjelenő termékinformációk (fogyasztói ár, minőségi leírások, stb.) nem minősülnek hivatalos gyártói vagy forgalmazói tájékoztatásnak, és azok helyességéért az explorerworld.hu üzemeltetője nem vállal felelősséget. Kérjük, hivatalos gyártói termékinformációért és tájékoztatásért forduljon a termékek forgalmazójához, márkaképviseletéhez. A termékinformációk a forgalmazók hivatalos weboldaláról származnak. Amennyiben egy termékről helytelen vagy pontatlan információt teszünk közzé, a márkaképviseletek vagy forgalmazók kérésére azokat természetesen haladéktalanul korrigáljuk. Az explorerworld.hu üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy az oldalon megjelenő termékeket saját, egyedi belátása szerint válogassa össze, termékek kihelyezésére az explorerworld.hu üzemeltetője nem kötelezhető.

 

Felhasználói tartalmak

Az explorerworld.hu szerkesztősége automatikusan nem ellenőrzi a felhasználók által elhelyezett, megjelenített, közzétett tartalmakat. A The Explorer Group International Kft. nem vállal felelősséget az explorerworld.hu weboldal cikk-hozzászólásain a felhasználók által elhelyezett üzenetekért, megjegyzésekért, véleményekért, a felelősség ezen felületeken az üzenetet elhelyező személyt terheli. Így Ön, mint felhasználó teljes mértékben felelős azért a tartalomért, amit az explorerworld.hu szolgáltatás keretrendszerén belül elhelyez vagy az explorerworld.hu szolgáltatás felületén megjelenít. Az oldalra való ellátogatással Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy a The Explorer Group International Kft. minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, üzeneteket, hozzászólásokat vagy anyagokra történő hivatkozást (linket), amelyeket szerkesztőségünk kizárólagos döntési jogkörében jogellenesnek, más természetes vagy jogi személyek jogába ütközőnek, védjegyet sértőnek, reklámnak, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyébként kifogásolhatónak talál.

Jogosulatlan, nem megengedett felhasználói tevékenységek

A jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységek magukba foglalják például – de nem kizárólagosan – az alábbiakat:

  • Az explorerworld.hu weboldal bármely részének módosítása, adaptációja vagy visszafejtése;
  • Az explorerworld.hu weboldal bármely részének újraformázása vagy szerkesztése;
  • Bármilyen olyan szándékolt vagy szándékolatlan informatikai vagy technikai alkalmazás kiadónktól független üzemeltetése, futtatása, amely az explorerworld.hu működésének lassítására, korlátozására irányul, vagy azt eredményezi.
  • A cikkekhez kapcsolódó hozzászólásokban olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek mások személyiségi jogaiba ütközik;
  • A cikkekhez kapcsolódó hozzászólásokban olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek jogellenesek vagy jogellenes tevékenységre buzdítanak, esetleg azt hirdetik;
  • A cikkekhez kapcsolódó hozzászólásokban olyan anyagok kiadónk engedélye nélküli rendelkezésre bocsátása, amelyek reklámnak vagy hirdetésnek minősülnek.

További felhasználási feltételek

A fenti megkötések elfogadása mellett Ön beleegyezik abba, hogy az explorerworld.hu weboldalt kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy a The Explorer Group International Kft. nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért.

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatás

A The Explorer Group International Kft. felhasználói adatokat jelenleg kizárólag a Hírlevél és az Előfizetés szolgáltatás regisztrált felhasználóiról tárol, a törvényi előírások messzemenő tiszteletben tartása és alkalmazása mellett. Emellett tájékoztatjuk látogatóinkat, hogy a különböző versenyeken, játékokon, akciókon, szavazásokon, rendezvényeken, vagy regisztrációkon stb. részt vevők által személyesen, írásban, telefonon, SMS-ben, interneten, e-mailben esetlegesen megadott személyes adatok is nyilvántartásunkba kerülnek. Tájékoztatjuk, hogy az adatok megadása önkéntes, kérjük, mielőtt adatait megadja mérlegelje az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

A személyes adatokra vonatkozóan az alábbi alapkövetelményeket alkalmazzuk a gépi feldolgozás során:

  • Regisztrált felhasználóink adatait tisztességesen és törvényesen dolgozzuk fel
  • Az adatokat csak meghatározott és törvényes célra tároljuk, és attól eltérő módon nem használjuk fel,
  • Megfelelő biztonsági intézkedéseket teszünk az adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a jogtalan hozzáférést, megváltoztatást vagy terjesztést megakadályozzuk.

 

A The Explorer Group International Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a fenti alapelvekben rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja. Ön adatainak kezeléséről bármikor ingyenesen tájékoztatást kérhet, kérheti adatai helyesbítését vagy indoklás nélkül azonnali törlését az adatkezelőnél. Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, a The Explorer Group International Kft. felhívja a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére.

A The Explorer Group International Kft. kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja, vagy átadja, ugyancsak felhívja az ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a The Explorer Group International Kft. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és csak abban az esetben használhatja fel, ha ehhez az adatot korábban közlő felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, természetesen amellett, hogy lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

 

Az adatkezelő elérhetőségei:

The Explorer Group International Kft
Postai levelezési cím: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 29/A
E-mail: szerkesztoseg@explorergroup.hu

Kelt és hatályba lépett:
Budapest, 2012. január 01.